Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTsebišo ya setšhaba - Hlokego ya meetse - 07 June 2019

Masepala wa Polokwane o fetša go amogela temošo go tšwa Lepelle Northern Water gore mošomo wa go hlwekiša matangwana a meetse ga se tšho o feela go ya le ka mo go bego go akantšwe ka ge rakontraka a sa kgatlampana ka mošomo.

Masepala o tla tšwela pele go aba meetse ka dilori go fihla seemo se boela sekeng.  Ebile re leboga kgotlelelo le kwešišo ya badudi mo lebakeng le.

Water helpline :0152902376 /2629


End

Issued by Communications and Marketing​